tiistai 6. maaliskuuta 2018

Vihdin joukkoliikenteen jatkosuunnitelmat


Vihdin joukkoliikenteen selvitystyössä on käyty läpi kunnan eri alueiden joukkoliikennetarjontaa, joukkoliikenteen kehittämistarpeita sekä pohdittu joukkoliikenteen järjestämisen eri vaihtoehtoja. Työ käynnistyi marraskuussa 2017 ja sitä viimeisteltiin helmikuuhun 2018 asti. 

Selvitystyössä panostettiin vahvasti vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa. Tämä blogi on toiminut jatkuvamman vuorovaikutuksen kanavana, jonka kautta työn etenemistä on voinut seurata ja kommentoida. Vihdin lukiolla järjestettiin 12.12.2017 kaikille avoin joukkoliikenneilta, jossa esiteltiin selvitystyötä ja palvelutasoluonnosta ja kerättiin kommentteja sidosryhmiltä ja muulta yleisöltä. Työtä esiteltiin lisäksi mm. kunnanhallitukselle 22.1.2018 ja valtuustoseminaarissa 1.2.2018. Helmikuun aikana työn tuloksia käsiteltiin erilaisissa yhteyksissä asian valmistelijoiden ja päättäjien kesken, ja lopullisen päätöksen jatkotoimenpiteistä linjasi kunnanhallitus 5.3.2018.

Joukkoliikenneselvityksen alkuperäisenä tavoitteena oli toteuttaa työ kaksivaiheisena siten, että ensin määritetään haluttu palvelutaso ja sen jälkeen tutkitaan SWOT-analyysin keinoin, millä järjestämistavoilla palvelutaso on mahdollista saavuttaa. Selvitystyön aikana on kuitenkin todettu, että palvelulupausta ei ole tarkoituksenmukaista päättää ennen kuin järjestämistapa ja sen mukanaan tuomat reunaehdot ovat tiedossa. Parhaiten Vihtiin sopivan järjestämistavan selvittämiseksi puolestaan tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa etenkin HSL-vetoisen PSA-mallin kustannusten muodostumisesta, syntyvästä palvelutarjonnasta (runkolinjoista ja vuoroväleistä) eri yhteysväleillä sekä mahdollisista reunaehdoista, joita järjestelmään liittyy. Tämä tieto on mahdollista saada vain tekemällä erityinen kuntakohtainen HSL-selvitys.

Näin ollen kunnanhallitus päätti 5.3.2018, että Vihti esittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:lle kuntakohtaisen selvityksen tekemistä Vihdin HSL:een liittymisen vaikutusten arvioinnista. HSL-selvityksen kanssa samaan aikaan selkeytetään ja kiteytetään myös markkinaehtoista (nykyistä) mallia ja ELY-keskus vetoista PSA-mallia. Palvelutasotavoitteen ensimmäisen versio päätetään nopeasti ja sitä tarkennetaan asian edetessä. Myös yhteyttä Vihdistä pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen viedään eteenpäin HSL-selvityksen ja muiden jatkotoimenpiteiden rinnalla.

Asian etenemisestä tiedotetaan lisää, kun mm. HSL-selvityksen aikataulu tarkentuu. Tiedotuskanavina toimivat jatkossa aikaisempaan tapaan mm. kunnan kotisivut (www.vihti.fi) ja facebook –sivut.

Tämän blogin osalta on tullut aika kiittää kaikkia työtä seuranneita ja siihen palautteen muodossa osallistuneita. Yhteistyönne on ollut meille tärkeää. Seurailettehan asian etenemistä jatkossakin em. foorumien kautta.

Kiitos ja hyvää kevättä kaikille!

 

torstai 25. tammikuuta 2018

Vihdin kirkonkylän yhteyksien kommentointi

Edellisen postauksen osalta on haasteita kommentoinnin kanssa. Voitte jättää tähän kommentteja postaukseen Vihdin kirkonkylän yhteyksistä!

keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Vihdin kirkonkylän yhteydet

Viimeisenä alueena Vihdin kunnan alueelta käsitellään Vihdin kirkonkylän joukkoliikenneyhteyksistä. Vihdin kirkonkylä on Nummelan keskuksen jälkeen väkirikkain tilastoalue Vihdissä, ja siellä on kaupallisia palveluita ja vapaa-ajan kohteita, joita käyttävät myös muut kuin kirkonkylän asukkaat. Näiden vuoksi Vihdin kirkonkylä päätettiin erottaa palvelutasomäärityksessä omaksi, erilliseksi luokakseen, jonne voidaan tarvittaessa tarjota Ojakkalaa ja Otalampea korkeampaa palvelutasoa.

Lähtökohta palvelutasoehdotuksessa on työssäkäynnin mahdollistaminen pääkaupunkiseudulla, eli kunnan turvaa menovuorot Vihdin kirkonkylästä pääkaupunkiseudulle arkisin noin klo 7 ja 8 ja paluuvuorot noin klo 16 ja 17. Lisäksi järjestetään tarvittavat yhteydet koulunkäyntiä ja toisen asteen opintoja varten.

Yllä kuvatun lisäksi Vihdin kirkonkylälle on toivottu lisävuoroja etenkin aamuun (liikenteen aloitus jo klo 6) sekä iltaan (liikenteen jatkaminen klo 18 saakka), jotka palvelisivat sekä laajempaa työmatkaliikennettä että vapaa-ajan liikkumistarpeita. Molempien muutosten tekeminen kustantaisi vuositasolla noin 27 000 € lisää nykytilaan nähden, eli yhteensä muutokset toisivat kunnalle vuosittaisia lisäkustannuksia 54 000 € verran esitettyyn palvelutasoon nähden. Käytännön mahdollisuudesta toivottuun palvelutasoparannukseen keskustellaan siis vielä kunnan sisällä sekä päättäjien kanssa.

Palvelevatko ehdotetut vuorot liikkumistarpeitasi? Kuinka tärkeäksi näet esitetyn palvelutasoparannuksen oman liikkumisen kannalta?
Jos voisit lisätä yhden vuoroparin Vihdin kirkonkylän yhteyksiin, milloin ja mihin se ajettaisiin? Kuinka usein käyttäisit tätä vuoroparia? Ehdotus voi koskea esimerkiksi päiväsajan, iltojen tai viikonloppujen liikkumistarpeita.
 

maanantai 8. tammikuuta 2018

Otalammen ja Ojakkalan yhteydet

Blogissa on käsitelty joukkoliikenneyhteyksiä alueittain. Ensin esiteltiin näkemys Nummelan ja pääkaupunkiseudun välisestä liikenteestä, ja viime postauksessa Vihdin kylien yhteyksistä. Jäljellä ovat vielä näkemykset taajamien, eli Otalammen, Ojakkalan ja Vihdin kirkonkylän yhteyksiin. Huomattavasti muita taajamia suuremman asukasmäärän vuoksi ajatuksenamme on irrottaa Vihdin kirkonkylän yhteydet palvelutasomäärityksessä omaksi luokituksekseen, minkä vuoksi kirkonkylän yhteyksiin palataan vasta ensi viikolla tarkemmin.

Palvelutasoehdotuksen mukaan Otalammen ja Ojakkalan taajamiin turvataan joukkoliikennetarjonta, joka mahdollistaa työssäkäynnin pääkaupunkiseudulla. Kunta turvaa vuorot Otalammelta ja Ojakkalasta pääkaupunkiseudulle arkisin noin klo 7 ja 8 sekä iltapäivisin paluuvuorot noin klo 16 ja 17. Lisäksi järjestetään tarvittavat vuorot koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.
Palvelutasoehdotuksessa ei oteta vielä kantaa linjojen tarkempiin reitteihin, vaan näihin palataan vasta palvelutasomäärityksen valmistuttua (esimerkiksi liikennöinnin vuosittaisten tarkennusten yhteydessä). Toisaalta myös joukkoliikenteen tuleva järjestämistapa vaikuttaa erityisesti Otalammen reitteihin: jos Vihti liittyisi esimerkiksi osaksi HSL:ää, olisi Kaakkois-Vihdin joukkoliikennetarjontaa mahdollista kytkeä esimerkiksi Pohjois-Espoon tarjontaan.

Kuinka hyvin ehdotetut vuorot palvelevat liikkumistarpeitasi Otalammelta ja Ojakkalasta? Millainen olisi mielestäsi sopiva taajamien yhteyksien minimitaso viikonloppu- ja kesäliikenteessä? Mitkä olisivat vuorojen sopivimmat lähtö- ja paluuajat, jos tarjonnan määrä vastaisi suunnilleen arkiliikennettä?

torstai 21. joulukuuta 2017

Yhteydet kylistä Nummelaan

Blogissa olemme aiemmin kertoneet joukkoliikennesuunnitelman mukaisesta palvelutasoehdotuksesta Nummelan ja pääkaupunkiseudun välisille vuoroille. Tässä postauksessa kuvaamme ehdotusta kylien joukkoliikennetarjonnasta. Kylillä tarkoitetaan Jokikuntaa, Vanjärveä, Oinasjokea, Olkkalaa, Vihtijärveä, Haimoota, Tervalampea, Huhmarnummea ja Hiidenrantaa.

Haluamme edelleen korostaa, että joukkoliikennesuunnitelmassa kuvattu palvelutaso on sitä vähimmäistarjontaa, jonka kunta sitoutuu turvaamaan. Markkinaehtoisesti tarjontaa voi olla enemmänkin. Kylien yhteyksien osalta olennaista on myös se, että palvelutasoluonnoksessa kuvattu tarjonta ei vielä sisällä koululaisliikennettä. Seuraavassa kuvattujen yhteyksien lisäksi tarjotaan siis maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille kuljetukset, jotka mahdollisuuksien mukaan järjestetään kaikille avoimena joukkoliikenteenä.

Palvelutasoehdotuksen mukaan kylät kytkeytyvät Nummelaan arkisin vuoroilla aamuisin noin klo 6, 7 ja 8 sekä iltapäivisin paluuvuoroilla klo 16, 17 ja 18. Tarkoituksena on, että vuorot palvelevat sekä Nummelaan kohdistuvaa liikkumistarvetta, että liityntäliikenteenä Nummela – pääkaupunkiseutu -vuoroille. Lähtöajat kylistä ja paluuajan kyliin pyritään sovittamaan niin, että vaihtoyhteys on sujuva. Tavoitteena on siis mahdollistaa joukkoliikenteen käytön työmatkoille Nummelaan ja pääkaupunkiseudulle. Lisäksi tavoitteena on, että vuoroilta on vaihtomahdollisuus muiden suuntien yhteyksiin, kuten Lohjalle ja Karkkilaan.

Palvelutasoehdotuksessa ei oteta vielä kantaa linjojen tarkempiin reitteihin. Sen jälkeen kun palvelutaso on suunniteltu, voidaan vuoroja suunnitella tarkemmin reittien ja aikataulujen osalta.
Palvelevatko ehdotetut yhteydet arjen liikkumistarpeitasi Vihdin kylistä? Millainen olisi mielestäsi sopiva yhteyksien minimitaso esimerkiksi viikonloppu- ja kesäliikenteessä? Jos voisit taata Nummelan ja kylien välisessä joukkoliikenteessä yhden edestakaisen vuoroparin viikonloppu- ja kesäliikenteeseen, miten meno- ja paluuvuorot siinä ajoittuisivat?

perjantai 15. joulukuuta 2017

Kuulumisia Vihdin joukkoliikenneillasta


Vihdin joukkoliikenneilta pidettiin tiistaina 12.12. Vihdin lukiolla. Osallistujia oli mukana yli 50 - kiitos kaikille!
Illassa kuultiin Vihdin kunnan (Salla-Mari Rintala), palvelutasosuunnitelmaa laativan konsultin Sitowisen (Nina Frösén) ja liikennöitsijöiden (Matti Kirjavainen Pohjolan Liikenteestä ja Petteri Rantala OnniBus.comista) puheenvuorot, sekä yhteenveto taksien tervehdyksestä. Alkuperäinen tervehdys on tämän postauksen lopussa.
Joukkoliikenneillassa keskustelu kohdistui blogissakin esillä olleisiin teemoihin. Keskusteltiin mm. tarpeesta liikennöitsijästä riippumattomaan lippuun, Vihdin sisäisen liikenteen tarpeista, liityntäpysäköinnistä ja pääkaupunkiseudun yhteyksistä.
  • Liikennöitsijästä riippumaton lippu olisi tarpeen vaihtaessa bussia Nummelassa matkalla kylistä pääkaupunkiseudulle.
  • Vihdin sisäisen liikenteen osalta lähtökohtaisesti esitetyt palvelutasot hyväksyttiin, mutta keskustelua käytiin reiteistä. Palvelevatko esimerkiksi Jokikunnan, Vanjärven ja Olkkalan yhteydet Vihdin kirkonkylää? Millaista reittiä käytetään Vihtijärveltä ja Haimoosta Nummelaan?
  • Liityntäpysäköinti parantaisi mahdollisuuksia käyttää harvempaa joukkoliikenteen linjastoa. Tarvetta liityntäpysäköinnille tunnistettiin ainakin Vihdin kirkonkylälle, Velskolaan, Huhmariin sekä tien 110 ja Turun moottoritien varsiin. Nummelassa pysäköintipaikkoja tulisi olla nykyistä enemmän.
  • Pääkaupunkiseudulle tarvitaan nopeita yhteyksiä, jotka eivät käy Veikkolassa. Linjan päätepiste voisi sijaita muualla kuin Kampissa, jolloin voitaisiin välttää kantakaupungin ruuhkia, jotka varsinkin katutöistä johtuen eivät aina ole ennustettavissa. Liityntämahdollisuus raideliikenteeseen toisi matka-aikasäästöjä varsinkin muualla kuin Kamppiin päättyvillä matkoilla. Tunnin vuoroväli ruuhka-aikaan ei riitä.
Käyty keskustelu ja kartoille tehdyt merkinnät on kirjattu ylös ja huomioidaan suunnittelussa. Seuraavaksi esitettyä palvelutasoehdotusta muokataan kommenttien perusteella sekä Vihdin sisäisten yhteyksien, että pääkaupunkiseudun yhteyksien osalta. Tämän jälkeen analysoidaan erilaisten joukkoliikenteen järjestämistapojen hyvät ja huonot puolet. Toivomme teidän jatkavan selvitystyön etenemisen seuraamista täällä blogissa!

Tulivatko tärkeimmät asiat mielestäsi tässä esille?

---

Taksien matkapalvelut joukkoliikenteen osana (Kari Rastas, Vihdin Taksit ry.)
 
1. Ensimmäinen ja viimeinen kilometri joukkoliikenteen solmukohtien liityntäliikenteessä
- Taksi on joustava ja ympäristöystävällinen kuljetusmuoto, kun kuljetetaan vähäisiä matkustajamääriä.
- Kannattamattomia linja-auto vuoroja voitaisiin hyvinkin korvata kutsuohjatulla liikennöinnillä, silloin kun matkustajia ei aina löydy edes jokaiselle vuorolle.
- Matkustajan matkan toinen pää voi olla liityntäliikenteen solmukohta, esimerkiksi Nummelan linja-autoasema tai kaukoliikenteen pysäkit Nummelassa ja Vihdin kirkonkylässä. Hän siis tarvitsee kyydin joko kotoaan solmukohtaan tai sitten hän matkustaa solmukohdasta kotiinsa.
Tällöin matkustaja voisi tilata kyytinsä joko soittamalla tai älypuhelinsovelluksen kautta etukäteen kunnan tms. määrittelemille jatkovuoroille tai sitten kunta määrittää kuinka monta kuljetusta tunnin aikana voidaan maksimissan ajaa tietyltä kunnan alueelta, kuten esimerkiksi Haimoosta solmukohtiin ja takaisin. Tilausten välittäjä voi koota samalta suunnalta tulevat matkustajat yhdistettyyn kimppakyytiin jolloin kuljetuksen kustannusta saadaan alaspäin.
Matkustajalle tilauskeskus kertoon auton saapumisajan ja auto noutaa matkustajan sovitusta paikasta sovitulla kellonlyömällä. Matkustaja ilmoittaa kohtuuajoissa liikkumistarpeensa tilauskeskukselle, esimerkiksi 2 tuntia ennen reitin ohjeellista ajamista.
Mikäli yksikään matkustaja ei ole ilmoittautunut ajoissa, niin reittiä ei ajeta, eikä tällöin siis kunnalle koidu asiasta kuluja lainkaan.
Matkustaja maksaa kuljetuksesta kunnan määrittelemän hinnan eli omavastuuosuuden joka voi olla esim. kyseisen matkan bussilipun hinta.
Kunta määrittelee yhdessä asukkaiden kanssa etukäteen tiesuunnat, joiden ympäristöistä matkustajat noudetaan tai jätetään. Noutopaikka voi olla pysäkki tai muu vastaava paikka, jopa kotipiha.

2. Liikkuminen harrastuksiin, kauppoihin tai muuten vaan.
Sama malli soveltuu myös niille kuntalaisille, jotka kulkevat kotikylältään iltaisin tai viikonloppuisin harrastuksiin yms.  Kuljetus lähtee tai saapuu kuntakeskusten solmukohtiin, josta matkustaja voi jatkaa määränpäähänsä, mikäli se sijaitsee kohtuu etäisyydellä. Palvelun kuljetukset voi hoitaa Vihdin Taksit ry ja Lähitaksi Oy toimisi taksien alihankkijana hoitaen tilauskeskuksen ja laskutuksen.


perjantai 8. joulukuuta 2017

Vihdin joukkoliikenneilta 12.12.2017 klo 18-20

Tervetuloa keskustelemaan Vihdin joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmasta kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Vihdin lukiolla (Hiidenvedentie 3, Nummela) tiistaina 12.12. klo 18:00–20:00! Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella ja kerätä kommentteja etenkin yhteysvälikohtaisiin palvelutasotavoitteisiin liittyen (mm. vuorojen määrät Nummelan ja Helsingin sekä kylien ja Nummelan välillä).

Tilaisuuden ohjelma:
18:00 Alkusanat (Vihdin kunta)
18:10 Palvelutasoluonnoksen esittelyä (Sitowise)
18:30 Kommenttipuheenvuorot (mm. Oy Pohjolan Liikenne Ab, OnniBus.com Oy)
n. klo 19 alkaen keskustelua ja kommentointia palvelutasokarttojen äärellä
20:00 Tilaisuus päättyy

Tapahtuma löytyy Facebookista: https://www.facebook.com/events/2070319593213329/
Tervetuloa!

perjantai 1. joulukuuta 2017

Nummelan ja pääkaupunkiseudun välinen liikenne

Joukkoliikennesuunnitelmassa tunnistetaan ne yhteydet ja vuorot, jotka kunta sitoutuu turvaamaan myös niissä tilanteissa, joissa liikennöitsijävetoinen markkinaehtoinen tarjonta lakkaa. Viime viikolla kyselimme, millaisia joukkoliikenteen yhteystarpeita liittyy arjen matkoihin. Työ-, opiskelu- ja kouluyhteyksien turvaaminen on kunnan ensisijainen tavoite, mutta lisäksi pyritään siihen, että joukkoliikennepalvelua olisi tarjolla ainakin tiiveimmin asutuilla alueilla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lähtökohtana on, että kunta tarvittaessa rahoittaa palveluita niille yhteysväleille ja ajankohdille, joissa ne palvelevat suurinta matkustajamäärää.
Tässä blogipostauksessa esitellään näkemyksiä Nummelan ja pääkaupunkiseudun välisistä vuoroista. Muita taajamia ja kyliä käsitellään seuraavissa postauksissa.
Nummelan ja pääkaupunkiseudun välille ehdotamme vuoroja vähintään tunnin välein arkisin klo 6-22, lauantaisin klo 6-23 sekä sunnuntaisin klo 7-22. Lisäksi perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä paluuvuoroja Helsingistä Nummelaan liikennöidään klo 1 asti. Liikennöitsijät voivat tarjota myös enemmän vuoroja, mutta tämän minimipalvelutason toteutumisen kunta tarvittaessa rahoittaa.
Tällä hetkellä kaikki vuorot ajetaan Helsingissä Kampin terminaaliin. Blogikommenttien perusteella tarvetta olisi bussiliikenteen kytkentään raideliikenteeseen. Nummelan bussivuorot voitaisiin kytkeä junaliikenteeseen esimerkiksi Espoon keskuksessa tai Leppävaarassa, tai metroliikenteeseen esimerkiksi Matinkylässä tai Keilaniemessä, jolloin kokonaismatka-aika esimerkiksi Helsingin keskustaan säilyy lähellä nykyistä, mutta yhteydet muualle pääkaupunkiseudulle pääosin nopeutuvat.
Kuinka hyvin esitetyt vuorot palvelisivat liikkumistasi Nummelan ja pääkaupunkiseudun välillä?
Voitaisiinko jollekin juna- tai metroliikenteen asemalle päättyvillä vuoroilla korvata yhteyksiä Kamppiin? Jos voitaisiin, mikä olisi mielestäsi tärkein liityntäasema, jonne yhteyksiä tulisi tarjota?

tiistai 21. marraskuuta 2017

Joukkoliikenteen nykyiset yhteydet ja niiden kehittämistarpeet

Kartoitamme paraikaa joukkoliikenteen nykyisiä yhteyksiä ja suunnittelemme niiden kehitystarpeita. Lähtökohtana on, että jatkossa kunta turvaa vähintään vuorot kylistä Nummelaan ja Vihdin kirkonkylään, ja Nummelasta, Vihdin kirkonkylästä, Ojakkalasta ja Otalammelta pääkaupunkiseudulle ja mahdollisesti Lohjalle. Turvattavilla vuoroilla mahdollistettaisiin esimerkiksi työssäkäynti arkisin klo 8–16.

Palvelevatko nykyiset työssäkäynti- ja koulumatkayhteydet liikkumistasi riittävissä määrin, vai tarvitaanko lisää vuoroja? Jos voisit lisätä joukkoliikenteeseen yhden edestakaisen päivittäisen vuoroparin, millä yhteysvälillä ja mihin aikaan lähdöt kulkisivat?

maanantai 13. marraskuuta 2017

Vihdin joukkoliikenteen kehittämisen suunnittelu käynnistyy

Vihdin joukkoliikennesuunnitelma

Vihdin kunta on käynnistänyt joukkoliikennesuunnitelman, jossa käydään läpi alueen joukkoliikenteen nykytilaa sekä pohditaan, miten alueen matkustustarpeita voitaisiin palvella entistä paremmin. Kehitystarpeiden osalta tarkastellaan sekä joukkoliikenteen vuorotarjontaa (Kulkevatko vuorot oikeisiin aikoihin? Kulkeeko vuoroja riittävän usein? Alkaako liikenne riittävän aikaisin, ja jatkuuko se riittävän myöhään? Onko vuoroja oikeilla yhteysväleillä?) että lippu- ja informaatiokysymyksiä (Onko lippuvalikoima riittävä? Onko lippujen hinta sopiva? Pitäisikö eri lipputuotteiden yhteiskäyttöisyyttä parantaa? Löytyykö joukkoliikennettä koskeva informaatio helposti, ja onko sitä tarjolla riittävästi?)

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Vihdin kunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen, HSL:n ja Sitowisen kesken. Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä noin viikoittain julkaistavien kirjoitusten avulla. Blogikirjoituksia voi kommentoida ja esittää ideoita joukkoliikenteen kehittämiseksi. Suunnitelmaa esitellään myös joulukuussa järjestettävässä kaikille avoimessa joukkoliikennetilaisuudessa.

Miksi selvitys laaditaan juuri nyt?

Vihdin alueen joukkoliikenne on perustunut ns. siirtymäajan sopimuksiin kesään 2017 saakka, jolloin sopimukset päättyivät ja julkista tukea saanut liikenne loppui. Tämän jälkeen joukkoliikennetarjonta on koostunut etenkin Nummelan ja Helsingin välillä markkinaehtoisesta, eli liikennöitsijäyritysten järjestämästä liikenteestä, jolle ei lain mukaan saa maksaa julkista tukea esimerkiksi kunnan toimesta. Tämän vuoksi julkisesti tuettu Vihti-lippu on poistumassa käytöstä vuoden 2017 aikana.

Markkinaehtoinen liikenne ei kuitenkaan nykyisellään kata asukkaiden liikkumistarpeita, minkä vuoksi kunta on lisäksi ostanut täydentäviä vuoroja mm. koululaisten tarpeisiin. Joukkoliikenneyhteyksien markkinaehtoisessa tarjonnassa on myös viime aikoina tapahtunut nopeita muutoksia (mm. ajettavien vuorojen määrät ja ajankohdat), joiden vuoksi kunnassa halutaan laatia kartoitus siitä, mitkä kulkuyhteydet kunnan tulisi julkisella rahoituksella turvata niissä tilanteissa, joissa markkinaehtoinen liikenne päättyy.

Suunnittelutyön myöhemmissä vaiheissa tullaan pohtimaan myös mm. joukkoliikenteen tulevaisuuden järjestämistapaa (tulisiko järjestämisvastuun säilyä nykyisellään, vai tulisiko joukkoliikenne järjestää jatkossa erillisen joukkoliikenneviranomaisen, kuten Uudenmaan ELY-keskuksen tai HSL:n toimesta?) Kokonaisuudessaan selvitystyö valmistuu tammikuun 2018 loppuun mennessä.
 

Suunnittelutyön käynnistyessä haluamme kuulla, mihin Vihdin joukkoliikenteen kehittämisessä tulisi mielestäsi erityisesti keskittyä? Millaisia muutoksia toivoisit alueen linjastoon, jotta joukkoliikenne palvelisi matkustustarpeitasi entistä paremmin?

Vihdin joukkoliikenteen jatkosuunnitelmat

Vihdin joukkoliikenteen selvitystyössä on käyty läpi kunnan eri alueiden joukkoliikennetarjontaa, joukkoliikenteen kehittämistarpeita se...